Profesionální bezdrátové plánování a průzkumy pomocí Ekahau Pro & Sidekick

PLÁNOVÁNÍ A PRŮZKUMY WIFI

Plánujeme a navrhujeme bezdrátové sítě tak, abychom zajistili co nejlepší pokrytí s optimálním umístěním přístupových bodů, datovou propustností sítě, možností roamingu a kvalitou služeb.

Wireless 

Efektivní návrhy bezdrátových sítí

 • Pomocí široce uznávaných nástrojů Ekahau Pro a Sidekick můžeme využít standardní nástroje a navrhnout způsoby, jak zlepšit vaše připojení WiFi.
 • Nabízíme poradenství při zlepšování instalací a integrací přístupových bodů spolu s odbornými znalostmi při navrhování bezdrátových sítí, které jsou pro váš provoz klíčové.
 • Kromě toho jsme vybaveni pro odstraňování problémů v kabelových i bezdrátových sítích a zajišťujeme jejich bezproblémovou funkčnost.

Výhody

Ve spolupráci s námi

 • Náš tým má rozsáhlé zkušenosti s prací ve firemním a podnikovém prostředí.
 • Pokrýváme celou Českou republiku, Slovensko a střední Evropu, takže jsme schopni pokrýt vaše potřeby v těchto regionech.
 • Nabízíme komplexní balíček, který zahrnuje plánování, implementaci, validaci a podporu po celou dobu životnosti, čímž vám poskytujeme bezproblémové a integrované řešení.

Jak postupovat

Jak zahájit spolupráci

 1. Získejte cenovou nabídku
 2. NDA a obchodní dokumenty
 3. Naplánujeme a dokončíme prokekt

  Typy bezdrátových průzkumů

  Prediktivní návrhy Wi-Fi sítí

  Prediktivní bezdrátový průzkum Wi-Fi je metoda, kterou používíme k plánování a navrhování sítě Wi-Fi před její fyzickou instalací. Zahrnuje použití specializovaných softwarových nástrojů k simulaci a předpovědi bezdrátového pokrytí, výkonu a kapacity sítě Wi-Fi na základě určitých parametrů a vstupů.

  Při prediktivním průzkumu Wi-Fi se postupuje v následujících krocích:

  1. Shromažďování požadavků:  Shromažďujeme informace o požadavcích na síť - oblast pokrytí, počet uživatelů, typy zařízení, aplikace a očekávaný výkon.
  2. Půdorysy a analýza rozložení: Získáváme půdorysy nebo architektonické plány místa, kde bude síť Wi-Fi nasazena. Tyto půdorysy nám slouží jako podklad pro prediktivní průzkum.
  3. Softwarové modelování: Používáme software pro plánování Wi-Fi, který zohledňuje faktory, jako jsou stavební materiály, stěny a překážky, a vytváří virtuální reprezentaci místa.
  4. Parametry a nastavení: Konfigurujeme software zadáním parametrů, jako je umístění přístupového bodu, vysílací výkon, typy antén, přiřazení kanálů a další nastavení sítě.
  5. Předpověď a analýza: Využíváme software pro plánování Wi-Fi, který simuluje šíření bezdrátové sítě na základě vstupních parametrů a vytváří prediktivní heatmapy nebo mapy pokrytí. Tyto heatmapy zobrazují odhadovanou sílu signálu, oblasti pokrytí, potenciální zdroje rušení a poměry signálu k šumu v celé lokalitě.
  6. Optimalizace: Zpřesňujeme návrh sítě úpravou parametrů, optimalizací umístění přístupových bodů, úpravou úrovní výkonu a dalšími změnami s cílem zlepšit pokrytí, kapacitu a výkon.
  7. Vypracování zpráv: Vytvoříme komplexní zprávu, která obsahuje předpokládané pokrytí, doporučené umístění přístupových bodů, analýzu rušení a další klíčová zjištění.

  Prediktivní průzkumy bezdrátového připojení Wi-Fi se používají k několika účelům:

  1. Plánování sítě: Pomáhají při navrhování optimálního uspořádání a konfigurace sítí Wi-Fi a zajišťují efektivní pokrytí a výkon na základě konkrétních požadavků.
  2. Výběr zařízení: Pomáhají při výběru vhodného zařízení Wi-Fi, jako jsou přístupové body a antény, tím, že vyhodnocují jejich kompatibilitu a výkon v simulovaných podmínkách.
  3. Analýza rušení: Identifikují potenciální zdroje rušení, které by mohly ovlivnit výkon sítě Wi-Fi, a umožňují přijmout preventivní opatření ke zmírnění těchto problémů.
  4. Plánování kapacity: Pomáhají odhadnout kapacitu a škálovatelnost sítě s ohledem na faktory, jako je hustota uživatelů, využití dat a požadavky aplikací.
  5. Optimalizace nákladů: Pomáhají při přijímání informovaných rozhodnutí o počtu přístupových bodů, jejich umístění a dalších nastaveních, čímž optimalizují nákladovou efektivitu sítě.
  Provedením prediktivního průzkumu bezdrátové sítě Wi-Fi mohou organizace zajistit dobře navrženou a silnou Wi-Fi síť, která splňuje jejich specifické potřeby a poskytuje spolehlivé bezdrátové připojení.

  Ověření návrhu Wi-Fi sítí 

  Před instalační bezdrátový průzkum zahrnuje předběžné posouzení a analýzu bezdrátového prostředí pomocí pasivních a aktivních monitorovacích technik (AP na tyči) před samotnou instalací sítě Wi-Fi. Místo aktivního vysílání signálů se tento typ průzkumu zaměřuje především na pozorování a analýzu stávajících bezdrátových signálů přítomných v prostředí.

  Některé potenciální případy použití a výhody pasivního průzkumu bezdrátové sítě před instalací mohou zahrnovat:

  1. Analýza spektra: Identifikace frekvenčních pásem, která jsou silně přetížená nebo podléhají rušení jinými zařízeními nebo sítěmi. Tyto informace mohou pomoci při výběru vhodných Wi-Fi kanálů pro novou síť.
  2. Detekce rušení: Detekce a vyhodnocení zdrojů rušení, jako jsou mikrovlnné trouby, zařízení Bluetooth nebo jiné bezdrátové systémy, které by mohly ovlivnit výkon nové sítě Wi-Fi.
  3. Ověření umístění přístupového bodu: Analýza stávající síly signálu a pokrytí v prostředí s cílem určit optimální umístění přístupových bodů a jejich konfigurace.
  4. Optimalizace výkonu sítě: Pochopení odstupu signálu od šumu a potenciálních úzkých míst výkonu před instalací, což umožňuje přijmout proaktivní opatření k optimalizaci výkonu nové sítě Wi-Fi.
  5. Zmírnění kanálového rušení: Identifikace sousedních sítí Wi-Fi, které pracují na stejných nebo překrývajících se kanálech, což pomáhá při výběru nerušících kanálů pro novou síť, aby se minimalizovalo společné rušení.
  Účelem pasivního bezdrátového průzkumu před instalací je shromáždit informace o využití bezdrátového spektra, rušení signálu, sousedních sítích a potenciálních zdrojích přetížení bezdrátové sítě. Provedením takového průzkumu mohou správci sítí nebo instalační firmy získat přehled o současném bezdrátovém prostředí a učinit informovaná rozhodnutí týkající se návrhu a konfigurace připravované instalace sítě Wi-Fi.

  Aktivní analýza Wi-Fi sítí

  Aktivní bezdrátový průzkum je metoda používaná k posouzení a analýze výkonu, pokrytí a síly signálu sítě Wi-Fi prostřednictvím aktivního vysílání a měření bezdrátových signálů. Vyžaduje fyzickou návštěvu místa, kde bude síť Wi-Fi instalována nebo optimalizována, a provedení měření pomocí specializovaných nástrojů a zařízení.

  Při aktivním bezdrátovém průzkumu se postupuje v následujících krocích:

  1. Návštěva místa: Navšívíme místo, kde bude Wi-Fi síť instalována nebo optimalizována. Může se jednat o kancelářskou budovu, sklad, kampus nebo jiné místo, kde je požadováno bezdrátové připojení.

  2. Umístění přístupového bodu: Umístíme dočasné přístupové body (AP) strategicky na různá místa v areálu. Tyto přístupové body vysílají signály a simulují pokrytí a výkon skutečných přístupových bodů, které budou instalovány později.

  3. Sběr měření: Používáme nástroje a software pro bezdrátový průzkum ke shromažďování údajů o bezdrátových signálech. To zahrnuje měření síly signálu (RSSI), odstupu signálu od šumu (SNR), využití kanálu a dalších relevantních metrik.

  4. Průzkum lokality: Procházíme nebo se pohybujeme po lokalitě s měřicími nástroji a sbíráme data v různých bodech a oblastech. Tím zajišťujeme, že průzkum pokrývá celou zamýšlenou oblast pokrytí, včetně vnitřních i venkovních prostor.

  5. Analýza dat: Shromážděná měření se analyzujeme a vytvoříme komplexní zprávu. Tato zpráva obsahuje informace, jako jsou heatmapy, síly signálu, mapy pokrytí, analýza rušení kanálů a doporučení pro optimalizaci sítě.

  6. Optimalizace a doporučení: Na základě analýzy doporučíme úpravy umístění přístupových bodů, orientace antén, přiřazení kanálů, úrovně vysílacího výkonu a další nastavení sítě s cílem zlepšit pokrytí, kapacitu a výkon.

  Aktivní bezdrátové průzkumy se používají k několika účelům:

  1. Návrh sítě: Pomáhají při návrhu optimálního rozmístění a konfiguraci přístupových bodů pro dosažení požadovaného pokrytí, kapacity a výkonu v konkrétním prostředí.
  2. Analýza rušení: Identifikují zdroje interního i externího rušení, které mohou ovlivnit výkon sítě Wi-Fi. Tyto informace pomáhají při výběru vhodných kanálů a provádění nezbytných úprav pro zmírnění rušení.
  3. Posouzení šíření signálu: Poskytují přehled o tom, jak se bezdrátové signály šíří v prostředí, přičemž berou v úvahu faktory, jako jsou stavební materiály, překážky a zdroje rušení.
  4. Testování výkonu: Vyhodnocují výkonnost sítě měřením metrik, jako je propustnost, latence a ztráta paketů. To pomáhá identifikovat potenciální úzká místa a oblasti, kde lze zlepšit výkon.
  5. Plánování kapacity: Pomáhají odhadnout kapacitu a škálovatelnost sítě s ohledem na faktory, jako je hustota uživatelů, vzorce využívání dat a požadavky aplikací.
  Prováděním aktivního bezdrátového průzkumu mohou organizace získat reálná data a poznatky o výkonu Wi-Fi sítě, což jim umožní optimalizovat její návrh, konfiguraci a celkový uživatelský komfort.

  Vybavení

  Sada nástrojů, kterou používáme

  • Ekahau Pro v nejnovější verzi
  • Sidekick se spektrálním analyzátorem
  • Notebook a iPad
  • Baterie pro celodenní práci
  • Univerzální stojan přístupového bodu
  • Cloudové nástroje pro sdílení výsledků přímo z terénu